Browse Source

day19: add haskell solution

main
Xiretza 1 year ago
parent
commit
f6fb838807
Signed by: xiretza
GPG Key ID: 17B78226F7139993
 1. 1
    README.md
 2. 2
    data/day19.expected
 3. 465
    data/day19.input
 4. 45
    day19/day19.hs

1
README.md

@ -24,5 +24,6 @@ https://adventofcode.com/2020/
|16 | | `**` | |
|17 | | | |
|18 | | `**` | |
|19 | | `**` | |
`test.sh` can be used to run all solutions and automatically compares them to (my) puzzle inputs and the expected outputs.

2
data/day19.expected

@ -0,0 +1,2 @@
147
263

465
data/day19.input

@ -0,0 +1,465 @@
90: 86 86
122: 86 1 | 99 20
116: 86 58 | 99 75
20: 86 123
62: 99 95 | 86 113
81: 76 99 | 90 86
106: 120 86 | 93 99
73: 99 72 | 86 45
117: 131 99 | 72 86
92: 86 96 | 99 98
13: 3 99 | 118 86
56: 90 86 | 58 99
85: 72 99 | 51 86
51: 99 99 | 86 86
59: 99 25 | 86 62
65: 99 15 | 86 97
112: 86 13 | 99 38
46: 33 86 | 2 99
10: 67 86 | 68 99
33: 120 99 | 76 86
38: 35 86 | 125 99
26: 86 10 | 99 55
1: 33 99 | 60 86
8: 42
16: 51 86 | 93 99
107: 40 99 | 2 86
40: 17 120
34: 86 82 | 99 127
88: 93 17
2: 99 51 | 86 120
32: 100 99 | 7 86
113: 86 127 | 99 82
14: 73 86 | 44 99
25: 86 101 | 99 56
130: 110 86 | 109 99
19: 86 4 | 99 49
30: 86 92 | 99 70
27: 17 86 | 86 99
94: 47 86 | 53 99
115: 86 107 | 99 84
15: 76 99 | 58 86
58: 86 99
105: 130 86 | 32 99
71: 120 99 | 131 86
12: 99 131 | 86 82
60: 72 86 | 93 99
84: 86 102 | 99 80
44: 99 76 | 86 72
125: 76 99 | 131 86
18: 99 71 | 86 52
129: 37 86 | 111 99
102: 99 131 | 86 76
66: 86 105 | 99 41
99: "a"
9: 99 18 | 86 65
131: 17 99 | 99 86
39: 76 99 | 93 86
64: 115 99 | 114 86
57: 86 48 | 99 94
35: 72 86 | 51 99
0: 8 11
77: 86 83 | 99 106
118: 72 86 | 75 99
47: 99 103 | 86 85
23: 99 27 | 86 76
48: 119 99 | 78 86
49: 86 51 | 99 45
67: 86 120
61: 86 72 | 99 127
108: 72 99 | 72 86
95: 86 58 | 99 90
83: 86 27 | 99 131
75: 86 99 | 99 99
101: 51 99 | 27 86
103: 90 99 | 90 86
128: 86 69 | 99 33
70: 99 14 | 86 19
52: 127 86 | 90 99
21: 86 24 | 99 59
22: 86 63 | 99 12
42: 79 86 | 66 99
97: 51 17
104: 86 33 | 99 28
100: 99 16 | 86 39
72: 99 86
78: 86 43 | 99 50
55: 86 6 | 99 34
45: 99 99
5: 86 46 | 99 77
93: 99 99 | 99 86
6: 131 99 | 51 86
110: 71 86 | 28 99
68: 90 86 | 27 99
29: 87 86 | 122 99
80: 86 93 | 99 131
54: 120 86 | 75 99
43: 93 86
98: 99 103 | 86 117
7: 101 86 | 88 99
127: 17 86 | 99 99
96: 86 12 | 99 61
41: 99 5 | 86 112
79: 86 57 | 99 21
11: 42 31
86: "b"
111: 45 99 | 72 86
63: 76 99 | 127 86
124: 86 81 | 99 116
28: 86 75 | 99 58
82: 99 86 | 86 99
121: 64 86 | 74 99
87: 86 124 | 99 104
74: 99 26 | 86 9
31: 126 99 | 121 86
50: 99 72
119: 34 86 | 36 99
36: 86 82 | 99 75
91: 86 131
3: 58 99 | 27 86
114: 99 129 | 86 22
24: 86 89 | 99 128
53: 91 99 | 95 86
126: 29 86 | 30 99
109: 99 108 | 86 23
17: 86 | 99
76: 86 86 | 99 86
120: 17 17
89: 54 86 | 37 99
4: 99 131 | 86 58
69: 27 17
37: 99 58
123: 86 76 | 99 82
bbababbaabbaaabaaaabbabbbbbababbbababaaaabbaabaaaaaabaaaabbaabba
aaabbbabbabbbbbbaabbabababaaaaabaaabaaaaabaaaabbbbabbabb
babaabaabbabaaaaabbababb
babbabbaababbaaaababbaabbbbbaabaabbbababaabbbabbbabababaabbabbabaabbbaababbbbbbb
bababbbabaaabbaabbababab
aaaaabaaaabbaabaaaaabbaa
aabbbaaaaababbaaabaabbbbabbbaaaaabbaaaab
baaaabaaaabbababbaaabbab
ababababaaaaabaaaaabbaaa
baabaababaaabbaabbbababb
abbbabbbbbabaaabaabbabbb
aaababbbabababbbaabbaaaabababbaa
babbaaabbaaaabaababbbabb
bbbabbbabbabaaaabaabaaab
bbbbaaabaaaabbbaabbbbabb
aaaaaaaaaaaaabaabaaaabbb
babaabbababbabaababbaaba
bbabaaaabaaabbaaaabbbbbbbabbabbbbaaaabab
babaabbbbbbbbbaabbaaabaa
baabbbabababbababaabbbaa
baaaabaaaabaaaaaaaaaaaab
aaabbbbbbbabbbabbbbbabbb
bbabaaabaaababaabbbbbbba
baaabaaabbabbaaaaaaababb
abbabaabbaaaaaaaaabaabba
aaaabababbbbbbaabababbab
bbbbbbabababbaabaabbbabaaaabbabbaabbabbbbaababbbabaabbbbabbabaabababaabaaaaaabab
bbbabbaaaababbabaabaabbbabbbabab
bbbabbbababbbbaabbbbbbab
baabaaaaabaabbbbaaabaaaabbbbbbab
bbbbaaaaaabaaaaaabbbabaababbaabb
bbbbbabaabaaaaababbaaabbbaababbbbbaaabaa
aaabaabaaaabaaaaababbaaaaaababbbaaababab
bbaaaababbbaaabbabbabbabbabbbbabbababaabbbabbabbabaaabbabaaaabba
aababbbaaaabbbaabbbbababbabbaaaa
abbbaabbabaaaaababaaaaaa
babbabbabbaabababbabaaaaaabbbabbbabaabbbbabbbaabbaaaaaba
aabbbaabaaabbabbbbaabaaabbbabbababbaababababbbba
baabbabbbaabbbbbbbaaaaaababababaaabbbbabaabaabbaaaaabbab
bbabaaabbbbbaaaababbabbb
baabaabaaababbbabaaababa
aaaabbbbabbbaabbababaaaa
babbababaaaababababaabab
bbbaabbbabbbabaabbbabbbaaabbaabbabbbbbbbaaaabaaabaaabbaabbbbabbb
aabbaabbabbabbbabaaaabba
abaabbaaaaabbabbaaabbbabbabbaaaa
bababaabbaaabaaababbababbbbbbabbbaaabaab
aaababbbaabbaabbbbaaabbaaababaaabaabbbaa
abbaaababbaaababbaaaabba
bbaababaaabbabaaababbaabbaabbbbaaabbaabbabaaabbabbabbbbbabbbaaabbbababbb
bbaaabbbbbaaabbabaaaabba
abbbabaabbaabaaaaaabbaaa
bbbabaabbbbbbbaababbbbaaabbbabba
abbabbaaaaaabbbbbbabaaabbaaaaaab
bbaababaaaababaabaabbababbbbbaab
aabbababaaabbbaaaaabbabbaabbbbbbbabbbabb
aaabbbaaaababbabbababbbb
aababbababaaabaabababbbb
bbabbbabbbabbbabababbbba
aaabaaaaabbbbbbbbaaaaaab
babaabbbaaabbbabbaaaaaab
bbaabbbaaabbababbbaaabaa
aabbbaaaaaaaaaaaaaaaabaaaabbbbbabbabaaaaabbbbbab
abaaaaabaabbbaaaabbbaaab
abaabbabbabbbbbabbababaa
baaabbaaaabbbabbaaaabaaa
abbbbbaabbaaababbbbabaab
aababbaaaabbbbbabaababaabababaabbabbbaba
abaabaaabbabababababababbaabaaabbbaabaabaabbbababbbabbbabbabbbbbabababaabbabbaba
aaaaaabaaaaabababbbabbabbbaabbabaababbbb
babaaaababaaababaabbabba
ababbaaaabaaabbbbababaaa
baababbbabbbbaaabaababbbabbbbaababaaabaaaabbaabababababaaaaababa
bbaabbababbabaabbbabbabb
bbabbbbaababbaabbbbabbbbbabbabaaaaabbbababbbbaabaaaaaabbbababbbbbabbbabb
baaaaaaababaaaabbbbbaaaaabaabbbbbaababbb
aabbabaaabbbbbaabbbaabab
ababbabbbbaabaaabababaabaaaabbab
aaabbabaaaaabbbbabbbbaaa
bbaaaaabbaaaabaaabbbaaaa
abbbaaaaabbbabbbabbabaaa
bbaaaabbaaaababababaababaaaabbbaaabaabaaaababbabbbaaaabaabaaabbaababbbaaabaabbaababbbaabaabaabbb
bbaabbaaaababbababbaaabbbabbbababbbbbbaabbaabababbababaababbaababbbaaabbaabbbbab
aababbabaaabaaaabbaabbaa
babaaabbaaabaababbabbbbabbbaabaabbaabbbababbabaabababaabbbababbabbbbaababbaabaaa
baabbabbbbaabbbaaabbaaab
abaaaaabbbaababaabbaabab
aaabbbbbaaababaaabababaabbaababb
bbaaababbaabbbbababbbbbabbaabbabbbbbaaabbbabbabb
bbabbbbaabbbbbbbbaaaabba
aababbabaaabaababaabbabbabaaaabaaabbbabaaabbbabbbabaaaaa
babbbbbbaabbbaabbabbbabb
baabbbbaababbaabaaabbabb
aaabaabaabbbaabababbbbaaaaaabaabbabaabbbabaaabbbaaaabababaababbbababbabaaaaaabab
aabbabaabaaaaaaababbababaabaabba
ababbababbaabbbaabaabaababbaabbbaaaabbaa
aabbababaabbbbbbbaababaababbabba
baabbabbbaaaaaaaaaaabaaa
baabbbabaaabbabbbbbbbabb
babaabaaaabaaaaabbbaaaab
baaaaaaababbbbbaabbbbbab
bbabbbabababbaabbaaababa
bbbbabababaaaaababbabbbababbabaaabbaabababbababaaaaabbab
aabbbbbababbabaaabababaaaaabaababbbabbab
babbbbaabaabbbbabbbbbabb
aaabbbabbabaabbbabaaababbaaabaab
abbaaabbbbaaabbbbabbbbbbbbbbabaa
bbabbabaaaabbabbbbbababababbaaabbabaaaaababaaaba
bbaabaaaaabaaababaababbb
baabbaaaaaababbababbaabaabababbbabaaabbbbbbaaabbbbababaababaabbbbbabaaababbaaaabbbaaaaaa
aaabaaabbbbbaaaabbbbabba
abbbaabbbabbbaaaaabaabab
aaabbbaabbaabbabbaabbbbbbbabbaaaaaaabbbaaaaaabab
aaaaaaaaaabbaabaaabbbbaabbaaaaabaaabbaababbbbbab
bbbbababbabababbbbababba
abaaaabaabbbbaaaabbbbbbbbaababbabbbbaabbaabbbbbabaaabbbaaaaaabab
bbbbbbaabaabaaaaaaaaabbaaaaaaababbabbabaabbabbab
abbbbbbbbaaaabaaaababbabbbbbaabb
bababaabaababbbaabbaabab
abaaaabaabaabbabaaabbbbbbbaaaaaa
aaaaaabaababababbbaabbbabbaaaaba
abaabaabbbababbababbaabb
baaabbaabbbaabbbbabbabbb
baababaabaaabaaaabbabbbabababbaabbbbbbba
bbbaabbabbbabaabbaaabbaaaabababaaabbbbaaababbaab
abaabbbbabbabbbbaaaaabab
bbbabaababaabbbbbbbaaaab
abbaaabaaaaaaabaabaaaabaabbaaabbabbabbbbaabaabab
aabaaaaababbbaaaaaaababb
aaabbbaaabaabbbabbbbabaa
aaaaabaababaabbabaaaabaaabbaaaaa
aaaabaabababbbbbaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbababbbbabbbaaabaab
bbabbbabbaabbbbaaaabaabaabaaabbbaaaaaaababbbaaab
aabaaabaaabbababbabababa
babbbaaaaabbbaabbbabbababbbbbbbaabbababa
abbaabaabaabbaaaabaaaaaaababbaab
abaaaababbaabababaabbbababbabaabaaababbbbbbbabba
bbaaaabababbabababbabaabbbaaabbbbbbabbaa
aabbaabbaaabbbaabaaaaaab
bbaabbabaaaabbbabbabbabb
abbaaabbabbbaaaabbbbbaaabbabbabababbbbbbabaabbbbbabbaaaaabaababb
ababbaabbabbbbbbbbabaaaabbbbababbaaabbbabaabaabb
aaabbabaaabbbabaaaaabaabaaababbaabbbabbababbbbabaabbabbb
abbabbaaabababababbbabaaaaaabaabbabaabab
babaabaaababbaaaaabbaaab
aaaaaababababaababbaaaab
ababbabaaababbaaabbbaababaaaaabb
bbaaabbabaaaabaabbabaaaaaaaababbbbbabaaa
bababbbabbaabbabbbbbabba
bbaaabbaaabbbbaabababaabbabbaaaa
aaaabaabaaaaabbaababbaabababbaaa
ababbabaabbabbbbbbaababb
aabbbbbbbaaabbbababababa
bababbbaabbabbaabaaaabab
bbaaabbbaabbbbbaaabaabba
aabbbbaaababbbabbbaabbbb
baaaabaaabaaabbbababbbabaabbbabbaabbbaabbbbbbbabaaaabbaababbaabaaababbbb
babbbbabbbbababbabaaabba
babbbbaaababbbbbbabbbaaabaabbaab
bbbbbbaaaabbbabbaaabaaaabbbabaaaaabaabab
babbbbbabbabaaaaaaaaabbb
ababbbabbabaabbaaaabbabbaaaabbaa
bbbabbbabababbbabbaaabbbbbbbaaba
abbabbaaabaaababbaaaaabb
bbababbabababaaaaababbbbbabbbaabababbaabaabbbaababbaaaba
babbababaabbbaaaabbaaaab
abbaaabbbaaaaaaabbababab
bbbabbbabbabbabababbbbab
babbbaaabababaabaababbbababbbbbaabbbbaba
bbbababaabaabaabababbbbbabaaaababbabbbabbbaaabaababbaaaaabaaaabbaaaabbab
babababbabbabbbaaaaabbab
baabbabbabaabbaaababbbbb
aabbabaaaaaaabbaabbabbbaababbaabababbbbbbabbbababbbaaaba
aababababbbabbbaabbaaaaa
aabababaaabaaabaaabbaababbbabbaabbaaababbbbbbbababababbaabbbbbab
abbbaabbbbabbbbaabbabbab
aaaabbbbaabbaabbbabaaaaa
aababbababaabbbaaabaabba
baaaaabaaaaaabbababaabbbabaaaabbabaabbbaabaaabbaabaababaaaabbaaa
ababbaaabaababaabbbbbababaaabbbb
babbabababbbaaaabbbaabaa
baabbabbbaabbabaaabbbbaabbbaabbaabbabaababaaabaabbaababbbaaaabbb
abaabbbbaaaabaabbbbbbbba
baabbabaaaababaaabbaabbbbbbbbbbb
abbaaaabababbbbabababaabbbaaabbaababaabbbaaaaaaaaabaaaab
bbbabbabaaaabbababbaabababaaaabaaabbaaaabbbababa
bbbababababbbbbbababbbba
bbbbbbaaaaabbbaabaababab
aaaabbbaabbaaababaaababa
bbaaabbabbabaabaaaabaaaaabaaabbabaaababb
ababbabaabaabbaababaaaaa
bbbaabbaaaababbaabbbbabaaabaaaab
abbbabbbbbbabbaaabbaabbbababbbbaaabababb
bbbbbaaabaaabaabaabbaaab
bbaabbababaaababaaabbbabaaaababaabbaaababaabaaab
abbbabbbaabbbbbabbababbb
bbbaabbabbabbbabbaaaabba
bbabaabaababbbaababababaaabaabababaaaaaabaaababb
babaabaaaaaaabaaaabaabba
babbbbbaaabbbaaaaabbababbaababba
aababbaaababbbbbbabbabba
bbabbbabaabbaabbbbbbabaa
ababbababbbababaababbbaa
aaabbbaabbabaabaababbbba
bbaabbabbbabbaaabaabbbababaaabaabbbbbabbbbaaabaaababaaba
baababaabbaaabbabaaababb
abbaabbbababababaaababbbbaabaabb
baabbbbbaaabaababaababba
babaabaababaabbbbaabaabaaaababaababbabba
bbaaaaabaababbaaaabbaabaaabbabbbbababbaa
abbaaabbaaabbbbaaabbbbaaabbaaaabaabbaaabbaababbbabbabbabaaaababb
aaabbaabababaaaabaabaaab
bbaabbaabbbabaaabbabbbbbbbbabaabbabaaabababbbbabbaabbabbbbbabbaa
bbbabbbbbbabbbaabaababab
bbabbbbabbaabbbababbabba
aaabbbaabaabaababaabbabababbaaaabbbbbbba
babbaabababbabababbbbbbaababaabbbaabbbbababaaaabbbaaaaababbabaaabbbbaaaaabaaababbbbaabba
babbbabbbaaaaaaabbaabbbbabbbbabbaaabababaabbbbab
bbaaaaababaaabbaabbbaaaaaababbabbbaabaabaaabaaabbabaabab
baabbbbbabbaaababbbbaaabbbbbbaabbbbbbaabbaaaaababbaaaaaaaabbabba
bbabbbaaabaaabbbabbbabaaaababbaaaabbbaabababbbbabbababaaaaaababb
baaabaaaaabbababbbabbbbaabaabbbaaabbbaabbaaabbabbaaabaab
aaaaaabaaaaabbbabbbaabaa
bbaaabbbbabaaaabbabaaaabaabaaaaababaababaaaabaaaaababbbb
babbaaababbbaabaabbbbaab
aaabbaababbbbbabaaabbaaaaabbbbbaabaabaababababababbabbbb
babababbbaabaaaabaaabbbb
babbabaaaaabbbabbbbbbbaabbbaaaaa
aabbabaabaaabbbaaaaaabab
bbbabbaaabbbbabbbababbabaaabababaababaab
bbabaaaabaabbabbbbbabaabaaababbb
baababbbbaaaabbabbaabbbbbbbbbaaabbbbaaba
aabbaababaaaabaabaabbaba
bbbabbaababaabaaabbbaaaaabaaaabaaabaaababababaaabbababbbbbbbabba
bbabaabaabaaabaabbabbaab
aabaaaaaaaababbbaaababbbbbbaabab
baaaabaaabbbabbbabaaababbaabbaaa
baabbbbabababbbaaababbbabbabbbbabbaabbbaabbabababaaabababaabaabbbabbabba
baabaabaabababaabaaaabbb
abbaabbbbabaabaaababbababaabbabbbabbbbabbbbbaabababbaabb
abbbabbbbbbababaabbbabbabbbbbaab
abaaabbbbbbaabbbaabbaaab
ababbbabbbabbbaaabaaabaababababa
bbbbbbaaabbbaaaaaaabbabaabbbbaabbbbaaaab
bababbbbbabbbbbbbaabbbbbbbababbbbabbabbbabbbbaabbaaaabba
baaabbaaaaaaaababaaabbbaabaabaaabaabababaaabbaaaabbaabaa
aabbaabbbbbabaababaabaaaababbaaabbabbababbbbaabb
abbbbbaabbbabbbbbbbbaaba
aaabbabbbbbabbbababaaabb
abaabaaaaabbaaaababbbaab
aaaabaabbbbbaabababaaaaaaaaaaabb
bbbababaabbbabaabaababba
abbbaabbabaaababbbbbbabb
babbabbbaaaaabbbaababbabbaabbbbbbaaabbaaaabbbbbaabaababbbbaaaaba
aaaaaababbbababababaabab
bbaabaabbbaaaabbabbababaaaaaababaabaaabb
aabbabaababaaaababbbabab
ababbbababaabbbbbaaaabbbbbbbbaababbbbaaabbabbbaaabbbabbbbaaaabbbaaaaaaaaababaaab
bbbabaabaaaaabbaaaabaabb
babbaaabbaabaababbbbaaba
bbabaabababbbbbaabaabaaabbaaabbabbbabaaa
abbabaabbaaaabaabbbaaaba
aabbabaabaaabbbaaaabbbabbabababbbbbaabbb
aabbbbbbabababababbbbbab
abbabbbabbabaababaaabbbb
baaabbaaababbaaabaabaabb
bbbabbbaaaabaaaaabaaababaaaabbbbaabbaaaaabbbabab
aabbbabaaaababaabaaaaaba
abbbabbbababbabbbbaabbaa
abbbbbabaabababbbabababa
bbaabaabaababbaabababaaa
bbabaaabaababbbaaababbbaaaababba
abbaabaababbababaaaabbbaabbabaababbbaabaaaabaaabaabbbbab
babbbaaabbabbbaababbbbaaaabaababaaaabaaa
babababbabaaaabaaabbbabaaabbbabababaaaabbbabbaab
aabbbaababbaaabaababbaababaaabbbaaaaaabaababbaaaaabaaabbbbababaa
abbbabbbaaabbbbaaabaabab
abaabbaaaabbaabbbbbaaaaa
bbabaaabaaaabbbbaabbbaaaaabbbbbbabbbbbbabbbabaaa
bbbabbaababbbbbabbaaaaabbabaabaaababaababaaaaabb
abbbabbbababbaaabbabaaaaabbabbbabbabaabbbaaaaabbabbabaaabbbbbbbb
bababbbaaaabaabaabbababb
abbbbbbbabababaaabbaababbabaaababbaaaaaa
abbaabbbabaaaaabaaaaabbaabaaaaabababbbababbbabab
abbabbbbbbabaaaabbbabbbabbbbaaba
abbaabbbbaabaababaababba
bbabaaababaabbbaaaaaabbb
baabbabaaaaabbabaabbbbabbabbabbabbaaaaaa
babbbbbbababbababbabbbabaabbaaab
aaabaaabbbbabbbbaabbabbbbaaaaaabaabbbaabbaababaa
baabbbbbaaabaababababbab
babbaaabaaaabaababbabbaaaabaabaa
abaabbbbbbabaaaaaabaabab
aaaaabbaabababaabbbbbababbbababbbbaababb
abababababaabaaabbaaababbabbabbb
abaaaaabbbbbbabaaaaabbaa
aaaabbbbbbbbababbbabaabb
bbabbabaabaaabaaaaababab
aaabbbbbabbabbbbbabaababbbaabaababbababb
bbabaabaabbabbaaaabaabba
abbabaaababbaabaaaaabbbabbaaaaabbbaabbabbababaaabaabbaabbbbaaabaaaabbbaabbbbabba
ababbbabaaabbabbaaabbabaaabaabba
bbbabbbbbabbbbbbabaaabaaaaababbbbababaaa
babbabaaabbaaabbabbabaaa
babbbbaaabbbbbaaabaaabaabbbbababbaaababb
abbabbbbabababbbbbabbaaabaaababb
babbababbbaababaabbabbab
bbaaababbbbbaaababbbbabb
baaaabaababaabbbabaabbbaaabbbaabaaaabbab
abbaabbbbbaaaaabbbaabbabbaabbaab
aaaaaababbaababaaabaaabababbbabb
baaabbaabbbababaaababbbaaaaaabba
bbbbabaaaaabaaaaaaababbaaaababbbbbaabaaaaabaaaabaaaabbaabbbbbbbb
abaaabbbbaaabaaababbabba
aaaaabaaaaabbbaabbabaaaaabababaaabbbbbaabbaaaaba
ababbabababbbaaaaaaaabbb
aaababaaabaabbaababbabbb
ababababaabbbabbbaaabaab
baabbbabbaaabaaabaaabbbabbabbabb
bbbabbaabbabbababaabbbbaabaabbabaabaaabbbaaabbbb
aaabbbabaaabbbbbabbabbbbbbbaaaaa
aaabbababbaaababaaaabbaa
bbbabbaaababbbabaaabaabb
baababbabbbabaaababaaababababbaaaababaabbbbaaaabbabaaababbbabaababbabbbbbaaabbab
bbbabbaababaabbabbbbbaaa
abababaabaaaabaaabababbbbaababbbbbabbaaaaaabbaabbbbabababbabaabb
babbbababaaabbbabaababbbaaabababaaaababbbabbaabbabaabbba
bbbabbaabaabbbbaaaaaabaabaaabbab
bbbabbbbaabbaabaaaaabbbbbaabbabbabbaabaababbaabbaaabbaaa
aaababbbbaaaabaaabbabbbbabbbbaba
aaaaabbababaabbabaaaaaaaaaaaaababbbbbbaaababbaaaaabaabab
babbababbaaabbabbabbaaaabbaabaabbaaabbab

45
day19/day19.hs

@ -0,0 +1,45 @@
module Day19 where
import AoC
import Control.Applicative
import Data.Char
import Data.Foldable
import Data.Map (Map, (!))
import qualified Data.Map as M
import Data.Maybe
import Data.Tuple
import Text.ParserCombinators.ReadP
import Text.Read.Lex
data RuleElement = Literal String | Reference Int
parseElement :: ReadP RuleElement
parseElement = parseRef <|> parseLit
where parseRef = Reference <$> readDecP
parseLit = Literal <$> between (char '"') (char '"') (many1 $ satisfy isAlphaNum)
parseRule :: ReadP (Int, [[RuleElement]])
parseRule = do ruleNum <- readDecP
string ": "
alternatives <- parseAlternatives
return (ruleNum, alternatives)
where parseAlternatives = parseSequence `sepBy` string " | "
parseSequence = parseElement `sepBy` char ' '
buildParser :: Map Int [[RuleElement]] -> Int -> ReadP String
buildParser m i = buildAlternatives $ m ! i
where buildAlternatives = asum . map buildSequence
buildSequence = foldl1 (liftA2 (++)) . map buildElement
buildElement (Literal s) = string s
buildElement (Reference j) = buildParser m j
countRootMatches :: [String] -> Map Int [[RuleElement]] -> Int
countRootMatches input rules = length . filter (isJust . oneCompleteResult rootParser) $ input
where rootParser = buildParser rules 0
main = runAoC splitInput run (run . withExtraRules)
where splitInput = swap . fmap tail . break (=="") . lines
withExtraRules = fmap (++ ["8: 42 | 42 8", "11: 42 31 | 42 11 31"])
run = uncurry countRootMatches . fmap parseRules
parseRules = M.fromList . map (fromJust . oneCompleteResult parseRule)
Loading…
Cancel
Save